Atrij d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci, Slovenija
+386 2 573 71 10
atrij@atrij.si

Projektiranje

Atrij gradbeni inženiring d.o.o.

Graditev je proces, ki zajema pripravo na gradnjo objekta ter gradnjo objekta. Fazo priprave lahko razdelimo na 3 faze; gradnja je 4. faza:

  • I. faza = faza zasnove (investicijski program, idejna zasnova)
  • II. faza = faza projektiranja (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo)
  • III. faza = neposredna priprava na graditev objekta (pridobitev gradbenega dovoljenja, razpis, sklenitev gradbene pogodbe, projekt organizacije gradbišča, varnostni načrt)
  • IV. faza = gradnja (pripravljalna dela, izvajanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, projekt izvedenih del, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja)

Faza priprave je zelo pomemben del celotnega procesa graditve. V kolikor se posveti dovolj pozornosti in časa fazi priprave, poteka sama gradnja z dosti manj zapletov, trajanje gradnje je ob kakovostno izdelanih projektih praviloma tudi krajše, gradnja pa cenejša.

Vrste projektne dokumentacije:
Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija razvršča na naslednje projekte:

  • idejno zasnovo (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev,
  • idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor,
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje,
  • projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.